Молекулалы генетика зертханасы

 1. Зертхана атауы: Молекулалық генетика
 2. Туруспеков-Ерлан-Кенесбекович-260x300Зертхана меңгерушісі: Туруспеков Ерлан Кенесбекұлы, биология ғылымдарының кандидаты, ассоциацияланған профессор, Индекс Хирша 10.
 3. Зертхана құрамы:

Әбуғалиева Сәуле Ізтілеуқызы, бас ғылыми қызметкер, б.ғ.д, ассоциацияланған профессор

Волкова Любовь Алексейқызы, ғылыми қызметкер, магистр

Ермекбаев Қанат Абайұлы, ғылыми қызметкер, PhD докторант, магистр

Затыбеков Әлибек, кіші ғылыми қызметкер, PhD докторант, магистр

Әнуарбек Шанар Нұрланқызы, кіші ғылыми қызметкер, магистр

Асатуллаев Негматулло Шарафитдинұлы, кіші ғылыми қызметкер, бакалавр

Сағынтай Фариза Сапарқызы, кіші ғылыми қызметкер, бакалавр

Қапарбай Раушан Еділқызы, аға лаборант, бакалавр

Төлегенова Аягөз Даниярқызы, лаборант, бакалавр

Амангелдинов Қуандық Амангелдіұлы, лаборант, студент Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ

Жанарбек Серік Жанарбекұлы, лаборант, студент Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ

Шамшадин Данияр Болатұлы, лаборант, студент Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ

Гениевская Юлия Анатолийқызы,  лаборант, студент Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ

 

 1. Зертхананың негізгі бағыты: Қазақстанның ауылшаруашылық дәнді-дақылдарының геномдық селекциясы, Қазақстанның жабайы өсімдіктер дүниесін ДНҚ-генотиптеу
 2. Басты нәтижелер (соңғы 3 жылдағы)

Микросателлитті ДНҚ-маркерлерін қолдану арқылы бидайдың, арпаның, күріштің, сояның, нұттың, ноқаттың отандық сорттары мен перспективті линияларының генетикалық алуантүрлілігі зерттелді.

Illumina жаңа геномдық технологиясының негізінде SNP-маркерлерді қолдану арқылы бидайдың, арпаның, күріштің және сояның дақылдандырылған сорттары мен линияларының коллекциясы генотиптелді.

Гүлдеуді, тез өсіп тез пісуді (баптауды) және күннің ұзақтығына кері жауапты бақылаушы  спецификалық гендерді қолдану арқылы бидайдың, арпаның және сояның ортаға бейімделу мәселелері зерттелді.

Сабақ таты және қоңыр дақ сияқты ауруларға Қазақстан арпасы коллекциясының төзімділігінің генетикасы зерттелді.

Бидайың сапасымен байланысқан сандық белгілердің локустарының ДНҚ-маркерлері анықталды.

Эндемикалық, сирек кездесетін және жоғалып бара жатқан Қазақстан флорасының ДНҚ-банкісі құрылды.

 1. Зертхана жобалары және бағдарламалары (соңғы 3 жылдағы)

Бағдарламалардың тізімі:

Қазақстан Республикасының эндемикалық, сирек және шаруашылық бағалы өсімдіктерінің генетикалық ресурстарын сақтау және генетикалық алуантүрлілігін зерттеу

Гранттық қаржыландыру жобаларының тізімі, АШМ және ЕврАзЭС(2012-2016):

«Қазақстанның әртүрлі агроклиматтық жағдайларында сояның бейімделуі мен өнімділігін арттырудың генетикалық өзгергіштігін және фенотиптік ерекшеліктерін бағалау»

«Жаңа геномдық технологияларды қолдану негізінде бидай селекциясында өнімділік пен дән сапасын арттыру үшін ДНҚ-маркерлерін әзірлеу»

«Avena sativa L. cұлысының отандық және әлемдік коллекцияларының сорттары мен линияларының әр түрлілігі мен өзгергіштігі»

«Дәндібұршақтұқымдастар дақылдарының коммерциялық сорттарының генетикалық әр түрлілігін және паспорттандыруын талдау» «Арпа тұқымының сапалы гендерін ассоциативті карталау»

«Қазақстан күріш сорттары мен линиялар коллекциясының генетикалық әртүрлілігі және ДНҚ-маркерлері мен бағалы-шаруашылық белгілерінің арасындағы қауымдастық байланысын зерттеу»

«Дақылдандырылған және жабайы арпа коллекциясының, сабақтың татына және қоңыр даққа төзімділігімен қауымдастырылған сандық белгілерінің гендері мен локустарын гентикалық карталау»

«Арпаның молекулалы-генетикалық анализі- дәнінің сапасы жоғары, стрестік факторларға төзімді, жаңа сорттар мен линияларды шығару үшінқажет»

 Халықаралық грант (2012-2016):

«Genetics and physiology of wheat development to flowering: tools to breed for improved adaptation and yield potential» — грант Европейской 7 рамочной программы FP7-KBBE-2011-5, проект №289842 ADAPTAWHEAT. Руководитель от Казахстана — Туруспеков Е.К.

 

 1. Халықаралық және отандық ұйымдармен ғылыми байланысы:

ADAPTAWHEAT халықаралық гранты арқылы Еуропаны, Солтүстік және оңтүстік Американы, Австралияны қоса алғанда әлемнің 19 ұйымдарымен ықтымақтастық орнады.

Отандық жобалардың орындалуы барысында төмендегідей Қазақстанның 8 селекциялық ұйымдарымен ықтымақтастық орнады: Қарабалық АШТС, Ақтөбе АШТС, Павлодар АШ ҒЗИ, Қарағанды ӨжСҒЗИ, Вавилов атындағы аралмаңы ГРТС, Қазақ ЕжӨШҒЗИ, Қазақ күріш шаруашылығы ҒЗИ,   Красноводопад АШТС.

Бағдарлама арқылы (МҚБ): Қазақстанның 15 Мемлекеттік Ұлттық Парктерімен және Қорықтарымен, Қазақстан Республикасының 5 Ботаникалық бақтарымен және Қазақстан Республикасының Ұлттық Биотехнология Орталығымен ықтымақтастық орнады.

 1. 8. Ғылыми-педагогикалық қызметі: Туруспеков Е.К. Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ оқытушы (0,25 жалақы), Биология және биотехнология факультетінің Биотехнология кафедрасында магистранттар мен PhD докторанттарға «Геномика» пәнінен дәріс оқиды.

Әбуғалиева С.І. PhD докторант Затыбеков Әлибектің қос-жетекшісі болып табылады.

Туруспеков Е.К. PhD докторант Ермекбаева Қанаттың қос-жетекшісі болып табылады

(University of East Anglia, John Innes Centre, UK, «Болашақ» бағдарламасы).

Туруспекова Е.К. және Әбуғалиева С.І. жетекшілігімен зертханада Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ 3 студентінің магистерлік жұмыстары жасалуда.

Туруспекова Е.К. — Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-де биология, экология және биотехнология бойынша диссертация қорғау бойынша диссертациялық кеңестің мүшесі.

 1. Шетелдік іс-сапарлар, құрмет атақтар, марапаттар, стипендиялар:

2014 ж. – Қазақстан Республикасының ғылымының дамуына қосқан үлесі үшін медалі (Туруспеков Е.К.)

2015 ж. — Thompson Reuters және ҚазҰТИО «Ғылым Лидері» дипломы (Әбуғалиева С.І. Туруспеков Е.К.)

Агробиологиялық зерттеудің Ғылыми Инстиутына іс-сапар, Цукуба қ., Жапония (Әшімова Ә.Н., 2015 ж)

Өсімдікшаруашылығы Институтына іс-сапар, Фоджа қ., Италия (Әнуарбек Ш.Н., 2015)

John Innes Centre – ге іс-сапар, Норвич қ., Англия (Ермекбаев Қ.А., 2015)

Окаяма университетіне іс-сапар, Курашики қ., Жапония (Ермекбаев К.А., 2014)

John Innes Centre – ге іс-сапар, Норвич қ., Англия (Қондыбаев А.Б, 2013)

 1. 2012-2016 жылдардағы мақалалар:
 1. Абугалиева А.И., Абугалиева С.И., Кворри С.А., Туруспеков Е.К., Чакмак И., Савин Т.В., Ганеев В.А. Содержание Fe, Zn и S в зерне популяции дигаплоидных линий мягкой пшеницы Chinese Spring х SQ1 // Вавиловский журнал генетики и селекции. – 2012. –Т.16, №4/2. – С. 894-900. Импактфактор РИНЦ 0.304
 2. Абугалиева С.И., Середа Г.А., Чудинов В.А., Сариев Б.С., Туруспеков Е.К. Анализ хозяйственно-ценных признаков мировой коллекции овса, выращенной в трех различных регионах Казахстана // Труды по прикладной ботанике, генетике и селекции. – 2013. – Т.171. – С. 168-174. Импактфактор РИНЦ 0.032
 3. Turuspekov Y., Sariev B., Chudinov V., Sereda G., Tokhetova L., Ortaev A., Tsygankov V., Doszhanov M., Volis S., Abugalieva S.  Genotype x environment interaction patterns for grain yield of spring barley in different regions of Kazakhstan // Генетика. – 2013, том 49, № 2, с. 196-205.   Impact factor 0.448
 4. Turuspekov Y., Abugalieva S., Ermekbayev K., Sato K. 2014. Genetic characterization of wild barley populations (Hordeum vulgare ssp. spontaneum) from Kazakhstan based on genome wide SNP analysis. Breeding Science 64:399-403. Impact factor 2.13
 5. Абугалиева С.И.,  Байбосынова С.М., Кондыбаев А.Б., Подольских А.Н., Туруспеков Е.К. Генетическое и фенотипическое разнообразие коллекции риса в Казахстане // Труды по прикладной ботанике, генетике и селекции. – 2014. – Т.175. 2014. –Т.175., вып. 4. – С. 46-59. Импактфактор РИНЦ 0.032
 1. Abugalieva A .I.,  TuruspekovK., Abugalieva S.I., Savin T.V. Genetic markers and biochemical evaluation in the winter triticale identification and breeding // Communications in Agricultural and Applied Biological Sciences. 2014, 79(4):233-239.
 1. Turuspekov Y., Plieske J., Ganal M., Akhunov E., Abugalieva S. Phylogenetic analysis of wheat cultivars in Kazakhstan based on the wheat 90K single nucleotide polymorphism array. Plant Genetic Resources, 2015, available on CJO2015. doi:10.1017/S1479262115000325. Impact factor 0.442
 1. Volis S., Ormanbekova D., Yermekbayev, SongM.,Shulgina I. The Conservation Value of Peripheral Populations and a Relationship Between Quantitative Trait and Molecular Variation // Evolutionary Biology. – 2015. – Vol. 42, N4. – P.1-11. Impact factor 2.267
 2. Volis S., Ormanbekova D., Yermekbayev K. Role of phenotypic plasticity and population differentiation in adaptation to novel environmental conditions // Ecology and Evolution. – Vol.5, N17. ­–P. 3818-3829. Impact factor 2.537
 1. Volis S., Ormanbekova D., Yermekbayev K., Song M., Shulgina I. Multi-Approaches Analysis Reveals Local Adaptation in the Emmer Wheat (Triticum dicoccoides) at Macro- but not Micro-Geographical Scale // PLoS ONE. – 2015. – Vol.10, N3. – P. e0121153. Impact factor 3.234.
 2. Turuspekov Y., Ormanbekova D., Rsaliev A., Abugalieva S. Genome-wide association study on stem rust resistance in Kazakh spring barley lines // BMS Plant Biology. 2016. Vol. 16. N.1. P.13-21. DOI 10.1186/s12870-015-0686-z  Impact factor 3.813
 3. Volis S., Ormanbekova D., Yermekbayev K., Abugalieva S.,  Turuspekov Y., Shulgina I. Genetic architecture of adaptation to novel environmental conditions in a predominantly selfing allopolyploid plant // Heredity. 2016. DOI: 10.1038/hdy.2016.2 Impact factor 3.801

ҚР БҒМ білім және ғылым саласын бақылау бойынша Комитетінің тізіміне енген журналдардағы мақалалар:

 1. Абугалиева С.И., Волкова Л.А., Ермекбаев К.А., Туруспеков Е.К. Генотипирование коммерческих сортов яровой мягкой пшеницы Казахстана с использованием микросателлитных ДНК-маркеров // Биотехнология. Теория и практика. 2012. №2. – С.35-45. DOI: http://dx.doi.org/10.11134/btp.2.2012.4
 2. Абугалиева С.И., Волкова Л.А., Нурланова А.А., Жанпеисова А.С., Туруспеков Е.К. ДНК-фингерпринтинг сортов сои Казахстана с использованием микросателлитных маркеров // Биотехнология. Теория и практика. – 2013. — №3. – С. 26-34. http://dx.doi.org/10.11134/btp.3.2013.4
 3. Абугалиева С.И. Генетическое разнообразие сои (Glycine max (L.) Merrill) // Биотехнология. Теория и практика. — 2013. — №4. – С. 13-19. http://dx.doi.org/10.11134/btp.4.2013.2
 4. Волкова Л.А., Абугалиева С.И., Туруспеков Е.К. Вариабельность нуклеотидных и аминокислотных последовательностей хордоиндолиновых генов в коллекции ярового ячменя Казахстана // Биотехнология. Теория и практика. – 2014. — №2. – С. 48-58.
 5. Туруспеков Е.К., Рсалиев Ш.С., Рсалиев А.С., Ермекбаев К.А., Абугалиева С.И. Поиск ДНК-маркеров устойчивости ячменя к стеблевой ржавчине // Вестник КазНУ, Серия биологическая. – 2015. – №3(65). – С.162-169. Импакт-фактор АО НЦ НТИ 0,041
 6. Әнуарбек Ш.Н., Волкова Л.А., Абугалиева С.И., Туруспеков Е.К. Скрининг мировой коллекции сои с использованием ДНК-маркеров // Вестник КазНУ, Серия биологическая. – 2015. – №3(65). – С.110-117.    Импактфактор АО НЦ НТИ 0,041

 Ғылыми еңбектер жинақтары мен Қазақстан Республикасындағы конференциялардағы мақалалар.

 1. Абугалиева С.И., Ермекбаев К.А., Волкова Л.А., Орманбекова Д.Е., Туруспеков Е.К. Генетическое разнообразие сортов и линий мягкой пшеницы Казахстана // В сб. Современное состояние и перспективы развития генетики и селекции зерновых культур в Казахстане (под общ. ред. д.б.н. С.И. Абугалиевой,  к.б.н. Е.К. Туруспекова– Алматы, 2012. С. 67-69.
 2. Туруспеков Е.К., Сариев Б.С., Чудинов В.А., Середа Г.А., Ортаев А.К., Тохетова Л.А., Цыганков В.И., Досжанов М., Абугалиева С.И. Генетическая и фенотипическая  изменчивость коллекций ярового ячменя выращенных в различных регионах Казахстана // В сб. Современное состояние и перспективы развития генетики и селекции зерновых культур в Казахстане (под общ. ред. д.б.н. С.И. Абугалиевой,  к.б.н. Е.К. Туруспекова– Алматы, 2012. С. 51-66.
 1. Сакауова Г.Б., Ермекбаев К.А., Асатуллаев Н.Ш. О новых местонахождениях эндемичных растений в Каратау // Труды Аксу-Жабаглинского государственного заповедника. Алматы, 2016. Вып. 11. – С. 296-302.

Патент алуға өтінім

 1. Кожахметов К., Абугалиева С.И., Туруспеков Е.К. Пшеница мягкая озимая ГЛИКК // Промышленная собственность. Официальный бюллетень. –2015. №5. –С.136-137.

Монографиялар және ғылыми-әдістемелік нұсқаулықтар:

 1. Абугалиева С.И., Туруспеков Е.К. «Изучение генетического разнообразия и паспортизация сортов зернобобовых культур». Методические рекомендации. ISBN 978-601-7343-05-7. Алматы, 2014. 56 с.

 Алыс шетелдік басылымдарда:

 1. Turuspekov Y., Kondybaev A., Volkova L., Plieske G., Ganal M., Chudinov V., Sereda G., Tokhetova L., Abugalieva S. DNA genotyping and phenotyping of spring wheat accessions from Kazakhstan // 12th International Wheat Genetics Symposium, Japan, 2013, р.107.
 2. Abugalieva S., Quarrie S.,  Abugalieva A., Turuspekov Y. QTL-mapping of grain quality traits in bread wheat // 12th International Wheat Genetics Symposium, Japan, 2013, р.108.
 3. Abugalieva S., Ermekbaev K., Sariev B., Chudinov V., Sereda G., Turuspekov Ye. Genotyping and phenotyping of oat collection // 2nd Conference of Cereal Biotechnology and Breding. – Budapest, 2013.
 4. Turuspekov Ye., Sato K., Ebana K., Baibosynova S., Podolskih A., Abugalieva S. Genetic and agronomic characterization of rice collection from Kazakhstan // 2nd Conference of Cereal Biotechnology and Breding. – Budapest, 2013. Р.49.
 5. Abugalieva A.I., Turuspekov E.K., Abugalieva S.I., Savin T.V. Genetic markers and biochemical evaluation in the winter triticale identification and breeding //8thInternational Triticale Symposium. June, 10th — 14th, 2013. Culture- and Convention Center Het Pand, Ghent, Belgium
 1. Turuspekov Ye., Rsaliev S., Rsaliev A., Sato K., Abugalieva S. Identification of QTL for resistance to spot blotch caused by Bipolaris sorokiniana in Kazakhstan // 1st International Workshop on Barley Leaf Diseases, Salsomaggiore Terme, 03-06 June 2014. P.74.
 2. Turuspekov Ye., Rsaliev S., Rsaliev A., Tokhetova L., Chudinov V., Sereda G., Ortaev A., Sariev B., Abugalieva S. Resistance to stem rust in spring barley from Kazakhstan // 1st International Workshop on Barley Leaf Diseases, Salsomaggiore Terme, 03-06 June 2014. P.75.
 3. Turuspekov Y., Plieske J., Ganal M.W., Akhunov E., Abugalieva S. SNP genotyping of wheat accessions from Kazakhstan // Book od Abstracts of EUCARPIA Cereals Section–

ITMI Joint Conference. Ulrike Lohwasser & Andreas Börner (eds.), Wernigerode 2014, P.   187.

 1. Turuspekov Y., Sariev B., Abugalieva A., Chudinov V., Sereda G., Tokhetova L., Ortaev A., Tsygankov V., Yespanov A., Blake T., Sato K., Abugalieva Comparative genetic and phenotypic variation of USA and Kazakhstan barley accessions // Book od Abstracts of EUCARPIA Cereals Section – ITMI Joint Conference. Ulrike Lohwasser & Andreas Börner (eds.), Wernigerode 2014, P. 188.
 1. Turuspekov Y., Abugalieva S. Plant DNA barcoding project in Kazakhstan // Genome.  –2015. -Vol. 58, N.5. – P.290.
 1. Turuspekov Ye., Chudinov V., Sereda G., Tokhetova L., Griffits S., Plieske J., Ganal M., Akhunov E., Abugalieva S. Phenotypic and genotypic variability of wheat in Kazakhstan // 9th International Wheat Conference. Abstracts book. — P.62.
 2. Abugalieva S., Didorenko S., Ormanbekova D., Anuarbek S., Turuspekov Y. GWAS on Flowering Time in Collection of Soybean Grown in Kazakhstan // Abstracts of International Conference Plant Genetics and Breeding Technologies II. Vienna, Austria. 2016. P. 35.

 Жақын шетелдік басылымдарда:

 1. Волкова Л.А., Ермекбаев К.А., Абугалиева С.И., Туруспеков Е.К.  Генетическое разнообразие сортов сои Казахстана // «Селекция и генетика сельскохозяйственных растений: традиции и перспективы»: тез. докл. межд. науч. конф., посв. 100-летию Селекционно-генетического института – Национального центра семеноведения и сортоизучения. – Одесса, 2012. – С.138-139.
 2. Абугалиева С.И., Сариев Б.С., Чудинов В.А., Середа Г.А., Ортаев А.К., Тохетова Л.А., Цыганков В.И., Ермекбаев К.А., Туруспеков Е.К. Молекулярно-генетический и морфологический анализ сортов и линий ячменя // «Селекция и генетика сельскохозяйственных растений: традиции и перспективы»: тез. докл. межд. науч. конф., посв. 100-летию Селекционно-генетического института – Национального центра семеноведения и сортоизучения. – Одесса, 2012. – С.119-120.
 1. Туруспеков Е.К., Тохетова Л.А., Сариев Б.С., Чудинов В.А., Середа Г.А., Ортаев А.К., Цыганков В.И., Абугалиева А.И., Рсалиев Ш.С., Еспанов А., Блейк Т., Сато К., Абугалиева С.И. Комплексный генетико-селекционный анализ коллекционных образцов ярового ячменя в Казахстане // Материалы международной конференции «Генетические ресурсы растений – основа продовольственной безопасности и повышения качества жизни», г. Санкт-Петербург, Россия, 6-8 октября 2014 г. С.94.
 2. Абугалиева С.И.,  Байбосынова С.М., Кондыбаев А.Б., Подольских А.Н., Сато К., Туруспеков Е.К. Генетическое и фенотипическое разнообразие коллекции риса в Казахстане // Материалы международной конференции «Генетические ресурсы растений – основа продовольственной безопасности и повышения качества жизни», г. Санкт-Петербург, Россия, 6-8 октября 2014 г. С.40.
 3. Туруспеков Е.К., Плиске Й., Ганал М., Ахунов Э., Абугалиева С.И. Филогенетический анализ коллекций культурной пшеницы с использованием чипа для 90 тысяч SNP-маркеров // Материалы 2-ой международной конференции «Проблемы эволюции и систематики культурных растений». г. Санкт-Петербург, Россия, 9-10 октября 2014 г. С.46.
 4. Абугалиева С. И., Чудинов В.А., Середа Г.А., Сариев Б.С., Туруспеков Е.К. Генетическое и фенотипическое разнообразие коллекции овса (Avena sativa) // Материалы 2-ой международной конференции «Проблемы эволюции и систематики культурных растений». г. Санкт-Петербург, Россия, 9-10 октября 2014 г. С.36.
 1. Turuspekov Y., Rsaliev A., Chudinov V., Sarbayev A.. Abugalieva S. Identification of QTLs associated with spot blotch resistance of barley // The 3d International Conference “Plant Genetics, Genomics, Bioinformatics and Biotechnology” PlantGen 2015 Abstracts book. Новосибирск, ИЦиГ СО РАН. – С.59-60.
 2. Turuspekov Y., Plieske J., Ganal M., Akhunov E., Abugalieva S. Genetic variation of spring wheat in Kazakhstan // The 3d International Conference “Plant Genetics, Genomics, Bioinformatics and Biotechnology” PlantGen 2015 Abstracts book. Новосибирск, ИЦиГ СО РАН. – С.59.

 Қазақстан Республикасының басылымдарында:

 1. Қапарбай Р.Е. Іле-Алатауы ұлттық паркіндегі ақезу бәрпісі (Aconitum leucostomum ) өсімдігінің жылдықдамуы // Фараби әлемі: тез. докл. междунар. науч. конф. студентов и молодых ученых. – Алматы: Қазақ университеті, 2015. – С. 90.
 2. Төленова А.Д. Сравнительный анализ состояния интродукционных и природных популяций девясила высокого (Inula helenium L.) в Заилийском Алатау // Фараби әлемі: тез. докл. междунар. науч. конф. студентов и молодых ученых. – Алматы: Қазақ университеті, 2015. – С. 127.
 3. Әнуарбек Ш.Н. Изучение генетического разнообразия коллекции гороха с использованием SSR-маркеров // Фараби әлемі: тез. докл. междунар. науч. конф. студентов и молодых ученых. – Алматы: Қазақ университеті, 2015. – С. 140.

 

 1. Зертхананың қызмет көрсетулері:

Молекулалық генетика зертханасындағы Жас Ғалымдар Мектебі

ҚР БҒМ ҒК «Өсімдіктердің биологиясы және биотехнологиясы институты» РМК

Атауы: «Өсімдіктердің молекулалық генетикасының әдістемелік негізі»

телефон; +7(727)3948006

email: absaule@yahoo.com

Оқу мерзімдер: 1 – 13 қыркүйек, 2016 жыл

Оқыту орны: Молекулалық генетика зертханасы

Оқу ақысы: бір адамға 100 000 теңге. Жол жүру, тамақтану және тұру шығындары аталған құнға кірмейді.

Теориялық және практикалық жұмыстардың бағдарламасы:

Мәселеге шолу. Техникалық қауіпсіздік. Зертханада жұмыс жасау ережелері. Курс материалдарын тарату.

Күн 1. ПТР үшін ДНҚ-ны экспресс-бөліп алу әдістемесі. Ерітінділер дайындау. Ұлпа мен жасушаларды бұзу және ақуыз бен басқа да қосылыстардан арылу.

Күн 2. ДНҚ-ның мөлшерін және сапасын анықтау. Агароздық гелде электрофорез жасау. Спектрофотометр.

Күн 3. ПТР теориясы. Міндеттердің қойылуы. Реакцияның ингредиенттері. ПТР бастау.

Күн 4. Гел жасау. Электрофорез. Гель — құжаттаушы жүйе. Нәтижелерді құжаттау. ДНҚ-жолақтарды агароздық гелден кесіп алу.

Күн 5. Коммерциялық жиынтықтардың көмегімен ДНҚ-ны тазарту.

Күн 6.  ДНҚ-секвенирлеу үшін ПТР жасау. ПТР өнімін артық бояулардан, праймерлерден және т.б қосындылардан тазалау.

Күн 7. ДНҚ секвенирлеу құрылғыларымен танысу. ДНҚ-секвенирлеуді бастау.

Күн 8. Секвенирлеу нәтижелерін құжаттау. Нуклеотидтік тізбектердің салыстырмалы талдауы.

Күн 9. Үлгілердің кластерлік талдауы үшін қолданбалы бағдарламалармен жұмыс жасау. Үлгілерді генотиптеу үшін көптеген мәліметтердің талдауы.

Нәтижелерге түсініктеме беру.

Күн 10. Нәтижелерді талқылау. Сертификаттар беру.

По-результатам-работы-в-лаборатории-и-полевых-условий-600x600

По-результатам-работы-в-лаборатории-и-полевых-условий-1-600x547